bezsenna.k

22 teksty – auto­rem jest bez­senna.k.

smu­tek por­wał mnie do tańca odkąd przes­ta­li grać naszą piosenkę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lipca 2014, 10:16

monotonia nieszczęścia

Ja so­bie żyję. Owszem.
ale nie ma w tym życiu nic co by mnie cieszyło,
nie ma już sen­su, cze­goś co by mnie poprowadziło.
kwiaty nie pachną, niebo się nie otwiera,
wszys­tko co było mym sensem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 czerwca 2014, 14:24

czy to juz za­kocha­nie, kiedy od­da­lasz sie na se­kun­de a mi bra­kuje po­wiet­rza ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2013, 21:53

dop­ro­wadzić ko­goś do lez - nic ta­kiego - myślisz. Kwes­tia wygląda inaczej kiedy ty stoisz po tej dru­giej stro­nie, kiedy mur po­między wa­mi sta­je się co­raz wyższy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 czerwca 2013, 01:31

trwam w szczęściu będąc nieszczęśliwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 czerwca 2013, 17:13

przes­tałam tęsknić... Dlacze­go ? Bo już cie nie pamiętam 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 czerwca 2013, 23:54

szczęście to tak złud­na i chwi­lowa rzecz, ze kiedy nad­chodzi - nie pot­ra­fimy go wy­korzys­tać ale brniemy i wie­rzy­my da­lej ze kiedyś się jeszcze pojawi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2013, 00:10

wie­czo­rami tęskni­my in­tensyw­niej. W blas­ku dnia wstyd się przyz­nać do słabości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 czerwca 2013, 01:24

pozwól mi się os­woić. os­wo­jona miłość ma lep­szy smak 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 czerwca 2013, 01:21

Poczu­cie włas­nej war­tości kreuje się na włas­nych doświad­cze­niach. A co, kiedy tobą po­niewierają ? Jes­tem ni­kim. Krztuszę się włas­ny­mi łzami 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2012, 06:30

bezsenna.k

bezsenna.k

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 lipca 2014, 10:16bezsenna.k do­dał no­wy tek­st smutek por­wał mnie do [...]

1 czerwca 2014, 14:28bezsenna.k sko­men­to­wał tek­st Po wielu wielu dniach, [...]

1 czerwca 2014, 14:24bezsenna.k do­dał no­wy tek­st monotonia nie­szczęścia